O Meliora Reddere

  • Praca z pacjen­tem w opar­ciu o współ­cze­sne i spraw­dzone w prak­tyce metody fizjoterapeutyczne.
  • Fizjo­te­ra­pia w podej­ściu holi­stycz­nym, a zara­zem dosto­so­wana do potrzeb każ­dego pacjenta (indy­wi­du­alne podej­ście do pacjenta).
  • Empa­tia i otwartość.
  • Wie­dza i prak­tyczne umie­jęt­no­ści, poparte kil­ku­let­nim doświad­cze­niem w pracy z pacjentami.
Główny cel, jaki sobie sta­wiam w pracy z pacjen­tem to pod­no­sze­nie Pań­stwa jako­ści życia.czy­taj więcej »
Indy­wi­du­alne spo­tka­nia wspo­ma­ga­jące dobre prze­ży­cie ciąży, porodu i połogu.czy­taj więcej »
Kinesiology taping - 01

Metoda fizjo­te­ra­peu­tyczna wyko­rzy­stu­jąca lecz­ni­cze dzia­ła­nie pla­strów „k-active tape”.czy­taj więcej »